Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

ÜZLETSZABÁLYZAT – Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A PORTUM LINES Hajózási Kft. és utasai közt személyszállítási szerződés, személyszállításra vonatkozó jogviszony jön létre, melynek jogait és kötelezettségeit a PORTUM LINES Hajózási Kft. alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák.

A PORTUM LINES HAJÓZÁSI KFT. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEIRŐL A BELFÖLDI MENETRENDI- ÉS KÜLÖNHAJÓINKON

1.) A Szabályzat hatálya
PORTUM LINES Hajózási Kft. (1075 Budapest, Kazinczy u. 35. I/1.; a továbbiakban: Szolgáltató) és a vele jogviszonyban álló valamennyi személyszállításra szerződő partner (menetrendi egyéni- és csoportos utasok, különjárati utasok, a továbbiakban együtt: Utas) megállapodásának feltételeit képezik a jelen Szabályzat rendelkezései, amennyiben erre nézve a Szolgáltató és az Utas a jogviszonyt szabályozó szerződésben eltérően nem állapodik meg. A Szolgáltató által hajóval történő személyszállításokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény, a vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI.3) Korm r. („VSZF”) valamint a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak, azon eltéréssel, hogy Szolgáltató nem végez közforgalmú személyszállítást.

2.) Jogviszony keletkezése
Személyszállítási szerződés és az alapján személyszállításra vonatkozó jogviszony jön létre, amikor az Utas
• (menetrendi illetve program hajójárat esetén) a menetjegyet megvásárolta; vagy
• (különjárat esetén) a személyszállítást írásban megrendelte és a megrendelés elfogadásának visszaigazolása a megrendelőhöz megérkezett.
Amennyiben az Utas nem személyesen jár el, hanem javára harmadik személy rendeli meg a személyszállítást, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat, a Szolgáltató nem vizsgálja, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast. A megrendelés megtörténtével a harmadik személy válik a Szolgáltató szerződéses partnerévé a Ptk. 6:136. § rendelkezései szerint.
A menetjegy megvásárlásával megszerzett utazási jogot – megfizetett érvényes menetjegy esetén is – korlátozhatja az igénybe venni kívánt konkrét járaton lévő szabad helyek rendelkezésre állása.
14 évnél fiatalabb személy utasként csak felnőtt korú személy kíséretében utazhat, és az utazás során a felnőtt korú kísérője felel az Utas állandó felügyeletéért.

3.) A Szolgáltató kötelezettsége
A Szolgáltató köteles az érvényes menetjegy felmutatóját a menetjegyen feltüntetett időpontban és viszonylatban elszállítani, ha
• a személyszállítás biztonságát, vagy a hajózással kapcsolatos berendezéseket, eszközöket, más hajókat, vízi műtárgyakat nem veszélyezteti semmilyen körülmény
• a személyszállítást jogszabály vagy hatósági rendelkezés nem tiltja;
• a személyszállítás a rendelkezésre álló hajóval lehetséges;
• a rendelkezésre álló hajón van szabad ülő- illetve állóhely;
• az Utas szándéka, viselkedése nem veszélyezteti vagy befolyásolja hátrányosan a többi Utas utazási jogát;
• a személyszállítást nem akadályozza olyan körülmény, amelyet a Szolgáltató ki nem kerülhet, vagy amelynek elhárítása nem tőle függ (vis major).
A Szolgáltató a felmerült akadályról, illetőleg elrendelt hatósági korlátozásról az Utast, a – a lehetőségeihez mérten – a hajó indulási helyén feltünteti, internetes oldalán tájékoztatja, illetve emailen és/vagy telefonon értesíti. A közzététellel egyidejűleg Szolgáltató a járatot lemondhatja, de az utasoknak a megfizetett menetjegy árát (viteldíj) köteles visszatéríteni.
Belföldi menetrendi járatok esetében, ha a hajó a célállomásig az útját megkezdeni és/vagy folytatni utazási akadály miatt nem tudja, és másik hajóval a szállítási kötelezettség nem teljesíthető, akkor az Utas a meg nem tett útra eső viteldíj visszatérítését, vagy a kiindulási állomásra történő visszaszállítását és a teljes viteldíj visszatérítését követelheti.
Belföldi (menetrendi- illetve program) járatok esetében, ha a hajó a célállomásig az útját megkezdeni és/vagy folytatni utazási akadály miatt nem tudja, és másik hajóval a szállítási kötelezettség nem teljesíthető, más típusú közlekedési eszközt Utas nem vesz igénybe, akkor az Utas a meg nem tett útra eső menetdíj visszatérítését, vagy a kiindulási állomásra történő visszaszállítását és a teljes befizetett menetdíj visszatérítését követelheti, kivéve ha az utazási akadályt a szolgáltató tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő (vis maior). A vis maior esetei különösen:
– folyamzár;
– más vízijármű balesete;
– ütközés más vízijárművel;
– hatósági intézkedés;
– határzár;
– bomba- vagy lőszermentesítés;
– szélsőséges időjárás;
– sztrájk;
– alacsony vízállás;
– veszélyes uszadék;
– kikötőzár;
– karantén;
– járvány;
– más utas közrehatásból történő akadály;
– bűncselekmény;
– terrortámadás;
– hajózási személyzet rosszulléte;
– Utas hirtelen megbetegedése;
– katonai műveletek, hadgyakorlat;
– háború;
– hadicselekmények;
– aknaveszély;
– híd- vagy vízépítési munkák;
– csatorna vagy kiemelő berendezés vagy zsilip hibája;
– vízszivárgás a hajótestbe;
– tűz;
– műszaki okok; és
– más elháríthatatlan külsö ok.
Amennyiben a személyszállítást vis major befolyásolja, vagy meghiúsítja, ezen okokból bekövetkezett járatkimaradásért, a személyszállítási szerződés hibás teljesítéséért a Szolgáltató felelőssége nem áll fenn, de a megfizetett viteldíjat 30 napon belül kezelési költség levonása nélkül visszafizeti.
A menetdíj visszatérítése mindig azon az eladóhelyen történik, ahol az utas a menetjegyet eredetileg megváltotta (viszonteladónál vett menetjegy esetén a viszonteladó értékesítő helyén).
Utazási akadály miatt a Szolgáltatóval szemben az előző bekezdésekben írtakon túl további igényt érvényesíteni nem lehet.

4.) Utas jogai- és kötelezettségei
A hajóállomáson (kikötőben) az Utas és kísérőik csak a részükre megnyitott területre léphetnek be; a hajóállomás (kikötő) területére személyszállításból kizárt személynek belépnie, illetőleg oda a személyszállításból kizárt tárgyakat bevinni nem szabad.
A hajón az utasoknak csak a részükre megnyitott területre szabad belépniük. Menetjeggyel nem rendelkező kísérőnek – a beteg és mozgáskorlátozott személy kísérőjének kivételével – tilos a vízi járműbe beszállni. (Amennyiben a mozgáskorlátozott kísérője az úton részt kíván venni, akkor számára menetjegy szintén szükséges.) A hajóállomáson (kikötőben) és a hajón tilos a többi utast, valamint a hajóállomás (kikötő), illetőleg a hajó személyzetének munkáját zavaró tevékenységet folytatni, valamint a kijelölt területen kívül dohányozni.
Tilos a hajóállomást (kikötőt), valamint a hajót és azok berendezéseit beszennyezni, megfertőzni, megrongálni. Aki a hajóállomást (kikötőt), illetőleg a hajót, vagy azok berendezését beszennyezi, megfertőzi vagy megrongálja, köteles a tisztítással, fertőtlenítéssel járó költséget megfizetni, valamint az okozott kárt megtéríteni.
Az utasok a hajóra lépés után kötelesek a hajó vezetőjének valamennyi rendészeti és biztonsági utasítását betartani.
Szolgáltató a megrendelés alapján személyszállítási kötelezettségének csak akkor tud eleget tenni, ha az Utas
• indulás előtt legalább 15 perccel az utazásra jelentkezik,
• az előírt okmányokat és az érvényes menetjegyet felmutatja. A felsorolt feltételek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkor érvényes jogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából eredő költségek és károk az Utast terhelik.
Amennyiben az Utas a megjelenési és ügyintézési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Szolgáltató személyszállítási kötelezettsége csak abban az esetben áll fenn, ha az nem veszélyezteti a Szolgáltatónak a többi utassal szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítését, pl. a hajó terv szerinti indulását.
Az utasok ülőhelyeiket a hajóra történő beszállásuk sorrendjében foglalhatják el.

5.) Utazás korlátozása, kizárás az utazásból
A hajón nem utazhat, illetőleg az utazásból kizárható:
• az ittas, illetve bódult állapotban lévő személy;
• aki botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja;
• aki fertőző beteg;
• aki magatartásával sérti vagy veszélyezteti a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét, egészségét, a vízi jármű vagy berendezései épségét;
• aki az utasok magatartására vonatkozó egyéb rendelkezéseket nem tartja be;
• érvénytelen jeggyel vagy menetjegy nélkül utazik, és menetjegyet ellenőrzéskor sem vált; menetjegyét, kedvezményre jogosító utalványát felhívás ellenére nem mutatja be;
• ruházatával, poggyászával vagy más módon a járművet, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti;
• a vízi járműre kézipoggyászként be nem vihető tárgyat visz fel;
• a VSZF-ben meghatározott egyéb esetben.
A hajó vezetője az utazás megkezdését követően a fenti okok fennállása esetén jogosult az Utast a legközelebbi kikötőben kiszállítani.
A hajón önmagával tehetetlen beteg, továbbá 14 éven aluli gyermek csak kísérővel utazhat. A vízijárműre kísérő nélkül történő felszállás olyan értelmű nyilatkozatnak tekintendő, mely alapján az illető utas 14 éves elmúlt.
Az útközben megbetegedett, vagy balesetet szenvedett utast a Szolgáltató addig a legközelebbi hajóállomásig (kikötőig) fuvarozza, ahol a beteg a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet.
Fertőző betegség gyanúja esetén a Szolgáltató az utast a többi utastól a lehetőség szerint elkülöníti.
Az útközben az Utasnak felróható okból, utazásból kizárt és ezért kiszállított Utas menetdíj- visszatérítést nem igényelhet.

6.) Menetrend, menetidő
A Szolgáltató hajói a rendszeres járatokban a közzétett menetrend szerint közlekednek, a menetrendet Szolgáltató honlapján közzéteszi.
Az út során érintett állomások közötti legrövidebb menetidőt a Szolgáltató határozza meg. A menetrendi járatok esetleges késéséből származó károkért a Szolgáltató csak akkor vállal felelősséget, ha a késés a Szolgáltató súlyos gondatlanságára vezethető vissza.

7.) Menetdíjak, poggyászdíjszabás
Menetdíjként a Szolgáltató által mindenkori, jogszabályok rendelkezései szerint közzétett személyszállítási tarifák érvényesek. A kikötői illetékeket a Szolgáltató és partner társaságai (a különböző kikötőhelyek üzemeltetői) által kiadott mindenkori hivatalos tarifák tartalmazzák.
A menetjegy ára (viteldíj) az alábbi szolgáltatások díját tartalmazza:
• a menetdíjat a menetjegyen szereplő szakaszra,
• az összes kikötői illetéket a menetjegyen szereplő szakaszra,
• fejenként legfeljebb 12 kg súlyú kézipoggyász viteldíja az adott szakaszra.

8.) Lemondási feltételek (elállás) program hajójáratok esetén:

8.1) Utas elállási feltételek menetrendi illetve program hajójáratok esetén:
Menetjegy visszatérítési / módosítási szabályaink egyszerűek:
Teljes áru menetjegy törlési feltételek:
– 24 órával az indulás előtt: teljes visszatérítés
– 24 órán belül vagy meg nem jelenés esetében: nincs visszatérítés
Teljes áru menetjegy módosítási feltételek:
– 24 órával az indulás előtt: nincs díj
– 24 órával az indulási időponton belül: 5 EUR.
Akciós vagy kuponos menetjegyek:
– Törlés: visszatérítés nem lehetséges.
– Menetjegy módosítása: 5 EUR.
Amennyiben az adott program hajójárat termékleírása eltérő lemondási és módosítási feltételeket tartalmaz, úgy e feltételek a fenti feltételeket felülírják.
Előre megváltott menetjegyek, vagy lefoglalt helyek lemondása esetén az Utas elállásakor -valamint meg nem jelenésekor – az Utas a fenti táblázatban “nincs visszatérítés” esetén lemondási díjat (bánatpénz) köteles megfizetni, amely megegyezik a viteldíj 100 %-ával.
A viteldíj visszatérítése (menetjegyenként 1 EUR kezelési költség levonásával) mindig azon az eladóhelyen történik, ahol az Utas a menetjegyet eredetileg megváltotta (viszonteladónál vett menetjegy esetén a viszonteladó értékesítő helyén).

8.2) Elállási ügyintézése:
Menetjegyeinek ügyintézése (módosítása illetve törlése) kizárólag a szolgáltató által biztosított kapcsolati formanyomtatvány felületén lehetséges (hajoznijo.hu/hu/kapcsolat).
Az Utas által kezdeményezett módosítási igénynek a Szolgáltatóhoz az Utas menetjegyén szereplő indulási időpontot legalább 6 órával megelőzően be kell érkeznie. Az Utas menetjegyén szereplő indulási időponthoz képest 6 órán belül érkezett módosítási igényeket a Szolgáltató elállásként értelmezheti.

8.3) Szolgáltató elállása menetrendi illetve program hajójáratok esetében:

Előre meghirdetett menetrendi vagy progam hajójárati utak esetében Szolgáltató lemondása esetén Szolgáltató az alábbi lemondási díjakat (bánatpénz) köteles megfizetni Utas részére:

• az indulást megelőző 3 napon belül történő lemondásnál vagy meg nem jelenés esetén a az Utas által megfizetett viteldíj 100 %-a.

• az indulást megelőző 3 napon túl történő lemondásnál az Utas választása szerint a) Szolgáltató köteles Utas menetjegyét későbbi időpontra cserélni vagy b) Utas választása esetén a megfizetett viteldíjat visszatéríti.

A viteldíj visszatérítése (kezelési költség levonása nélkül) mindig azon az eladóhelyen történik, ahol az Utas a menetjegyet eredetileg megváltotta (viszonteladónál vett menetjegy esetén a viszonteladó értékesítő helyén).

9.) Különjárati hajók megrendelése
A különhajókat személyesen vagy e-mailben kell megrendelni, a megrendelésnek tartalmaznia kell:
• az utasok/csoport nevét,
• az utasok számát,
• a preferált hajó típusát,
• az indulási- és érkezési helyet, út közbeni kikötési igényeket,
• az utazás dátumát, indulási- és érkezési időpontokat (év, hónap, nap, óra, perc), és
• egyéb szolgáltatási igények megnevezését (ha vannak).
Különjárati hajók megrendelése szabványosított termékek esetén Szolgáltató webshopjában is lehetséges.
Szolgáltató a megrendeléseket három munkanapon belül írásban (e-mailen) igazolja vissza, és a szerződés a visszaigazolt tartalommal jön létre.

10.) Megrendelt különjárati hajók lemondási feltételei (elállás)
Különjárati hajó lemondása esetén a lemondó fél köteles a bérleti díj alábbi felsorolt mértékének megfelelő bánatpénz megfizetésére:
• az indulást megelőző 7 napon belüli lemondás esetén a bérleti díj 100 %-át;
• az indulást megelőző 7 és 14 napon közötti lemondás esetén a bérleti díj 50 %-át;
• az indulást megelőző 14 nap és 30 nap közötti lemondás esetén a bérleti díj 30 %-át;
• az indulást megelőző 30 nap és 60 nap közötti lemondás esetén a bérleti díj 10 %-át;
• az indulást megelőző 60 napon túli lemondás díjmentes.
A lemondás időpontja az írásbeli lemondásnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése. Írásbeli lemondás emailben, levélben illetve a szolgáltató kapcsolati formanyomtatványával történhet (hajoznijo.hu/hu/kapcsolat).
Lemondás és módosítás ügyében kizárólag a részvételi jegyen szereplő megrendelő, vagy írásos meghatalmazottja járhat el.
A megrendelő általi lemondás esetén a visszautalás banki költségeit a lemondó fél viseli.
Ha a különjárati hajó indításának elháríthatatlan akadálya van (vis major), akkor mindkét fél mentesül a kártérítési és lemondási díjfizetési kötelezettsége alól. A befizetett bérleti díjat a Szolgáltató 30 napon belül teljes egészében visszautalja.

11.) Kézipoggyász szállítása
Minden Utas legfeljebb 2 darab, 70 cm méretet meg nem haladó, egy személy által hordozható, (a fel- és leszállást valamint a hajó utasterén belüli közlekedést nem akadályozó), legfeljebb összesen 12 kg súlyú kézipoggyászt, illetve egy darab gyermekkocsit, esernyőt, sétapálcát, kis kézihangszert szállíthat díjtalanul a Szolgáltató valamennyi járatán.
Olyan tárgyak, amelyek balesetet, kárt vagy szennyezést okoznak, továbbá amelyek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, nem szállíthatóak.
A vízi járműbe bevitt kézipoggyász őrzése az Utas feladata, annak bármilyen okból történő elveszéséért, eltűnéséért, ellopásáért stb. továbbá sérüléséért a Szolgáltató nem felel.
Kerékpár – korlátozott mennyiségben – díj ellenében szállítható az arra kijelölt járatokon.

12.) Élő állat szállítása
Élő állatok higiéniai okokból nem szállíthatók. Ez alól kivételt képez a pórázon vezetett, szájkosarat viselő vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő kutya vagy szolgálatban levő rendőrkutya.

13.) Vendéglátás, árusítás
Büfé vagy más vendéglátás jellegű szolgáltatások kizárólag a Szolgáltatón keresztül rendelhetőek, illetve vehetők igénybe.

14.) Reklám
A hajók külső- és belső felületeivel, reklámhordozóival kizárólag a Szolgáltató rendelkezik.

15.) Elektronikus kapcsolattartás
A Szolgáltató és Utas elsődlegesen elektronikus eszközök segítségével végzett kommunikációt folytat, így email, szolgáltató felületén működtetett kapcsolat űrlap. Szolgáltató a papírfelhasználás csökkentése valamint a hatékony és gyors kommunikáció elősegítése érdekében pénzügyi bizonylatait elsődlegesen elektronikus módon bocsátja ki, ehhez harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vehet, melyet Utas tudomásul vesz.

16.) Felelősség
A Szolgáltató a személyszállítási jogviszony során keletkezett károkért a jelen szabályzat rendelkezései szerint felel. Jogszabályként a Ptk. vállalkozásra vonatkozó szabályai valamint a VSZF megfelelő rendelkezései az irányadók.
Szolgáltató felelőssége nem áll fenn az utasok poggyászában lévő törékeny, vagy romlandó árukért, illetve az általuk okozott kárért, továbbá azokért a károsodásokért, melyek a nem megfelelő csomagolásból erednek.
Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét bármely közvetett illetve következményi kárért.

17.) A személyszállítási jogviszonyból eredő igény érvényesítése
A személyszállítási jogviszonyból eredő kártérítési igényt az Utas haladéktalanul köteles jelezni az igény felmerültekor, hogy a Szolgáltató az orvosláshoz szükséges intézkedéseket megtehesse, illetve az igényt megalapozó tényállás lehetőleg a helyszínen és teljes körűen tisztázható legyen. Bármilyen kártérítési igényt az utazás befejezését követő nap 16.00 óráig írásban kell a Szolgáltató részére jelezni, ez a határidő kifejezetten jogvesztő jellegű.

18.) Alvállalkozó
A Szolgáltató jogosult alvállalkozó fuvarozó igénybevételére. Ha a Szolgáltató az általa vállalt személyszállítás lebonyolítását másik vállalkozónak adja át, akkor is a jelen Üzletszabályzat és az egyedi szerződés feltételei az érvényesek.

19.) Engedményezési tilalom
A személyszállítási szerződésből származó jogok nem engedhetők át harmadik félnek a Szolgáltató előzetes írásbeli értesítése nélkül.

20.) Elévülés
A személyszállítási szerződésből eredő, a Szolgáltatóval szembeni valamennyi igény – ha jelen Üzletszabályzat rövidebb határidőt nem állapít meg – legkésőbb 6 hónap elteltével elévül.

21.) Jog és jogvita
A vitás kérdések rendezésére a magyar jog alkalmazandó.
Bármely vita eldöntésére, mely a jelen Üzletszabályzat hatálya alatt kötött megállapodásból, szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével vagy érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.
A megrendelővel, utassal kötött egyedi szerződés feltételei jelen Üzletszabályzattal szemben elsőbbséget élveznek.

Jelen Üzletszabályzat 2021. május 20-án lép hatályba.

Jelen Üzletszabályzat a Szolgáltató honlapján kerül közzétételre. Szolgáltató az Üzletszabályzatát az utasok részére betekintésre rendelkezésre bocsátja.

hajoznijo FB page
  • Dock42 port
Foglalok